Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader.org@gmail.com

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖDENEN SABİT EK ÖDEMEDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ HAKKINDA

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖDENEN SABİT EK ÖDEMEDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ HAKKINDA

**** MADDE 11. – ‘’ Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz ’’ denmektedir. Buna göre; 375 sayılı KHK kapsamında Sağlık Bakanlığı Personeli ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamede adı geçen diğer bazı kurum personeline ‘’EK ÖDEME’’ adı altında ‘’DENGE TAZMİNATI’’ ödemesi yapılmaktadır.
–Bu ücret ödenirken Kararnamede adı geçen Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurum çalışanlarından sadece damga vergisi kesintisi yapılırken Sağlık Bakanlığı personelinden damga vergisi ile birlikte gelir vergisi kesilmesi sağlık çalışanını ekonomik olarak mağdur etmektedir.Bu durum Anayasamızın 73.maddesine aykırılık göstermektedir. (MADDE 73.-Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.)
**** ‘’ 375 sayılı KHK‘’ ile ödenen denge tazminatı brüt miktarı yıllık süregelen Gelir Vergisi Matrahına eklendiği için sağlık personelinin diğer kamu çalışanlarından daha az temel maaş almalarına karşın %20 ve %27 gelir vergisi oranları ile daha erken aylarda karşılaşmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu durum pandemi sürecinin bütün yükünü çeken ve kendileriyle gurur duyulan sağlık çalışanlarının ekonomik anlamda mağduriyetine yol açmaktadır.
— Yine anayasamızın 73. Maddesinde; ‘’ MADDE 73.– Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerin de kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir…’’ denilmektedir.
— Buna göre; uluslararası alanda gurur kaynağımız olan nitelikli sağlık çalışanlarımızın ekonomik olarak kısmen de olsa rahatlamaları için ilgili anayasa maddesindeki muafiyet koşullarının sağlanması için girişimler gerekmektedir.
**** Aynı zamanda sağlık çalışanına ‘’375 sayılı KHK ‘’ ile ‘’Denge Tazminatı’’ adı altında ödenen net miktarı değiştirmez iken gelir vergisinden dolayı brüt miktar yükseldiği için sağlık çalışanına ‘’Performans Ödemesi’’ adı altında yapılan ödeme hesaplanırken denge tazminatı mahsuplaşma miktarını da yükselttiği için personele ödenmesi muhtemel performans ödeme miktarı düşmektedir ya da hiç ödenmemektedir. Bu mağduriyet giderilmelidir.
**** Sağlık Çalışanına ‘’375 sayılı KHK’’ ile denge tazminatı adı altında yapılan ödemenin Genel Bütçe’ den değil Hastanelerin ve Sağlık Kurumlarının Döner Sermaye Bütçesinden ödendiği bilinmektedir.
— İlgili KHK’nın düzenlenip- gerekirse kaldırılıp- Sağlık Çalışanının temel maaşının yoksulluk sınırının üstünde olmak kaydıyla ve emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarına da yansıyacak şekilde ‘’Tek Kalemde’’ ve ‘’Genel Bütçe’ den’’ ödenmesi için yeniden gözden geçirilmesi bakanlığınız tarafından gündeme getirilmelidir.
NOT: Sağlık Çalışanlarından derlenen ‘’Ocak ve Kasım Ayı Bordroları’’ aşağıda verilmiştir. Bu bordroların aylar arasındaki maaş farklılıkları ve gelir vergisi kesintileri açısından incelenmesini özellikle rica ederiz.

 

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Emin ÇELİK
GSM: 0 536 991 62 40
Genel Merkez;
Kazım Karabekir Mahallesi
Rasim Tekyıldız SokakNo:16
B-Blok Bağımsız Bölüm K:1 İlkadım/SAMSUN
E-Posta: sahader.org@gmail.com
İnternet Adresi: www.sahader.org
Sa-Ha Der / sahader.org

Sonraki İçerik

SAHADER

Hakkında

Bir yanıt yazın